Waxing

Lower Leg - $35
Top Leg - $45
Full Leg Including Basic Bikini - $58
Basic Bikini - From $25
Extended Bikini - From $35
Brazilian (first time) - $70
Brazilian (maintenance) - $55
Under Arm - $22
Under Arm, Bikini, Lower Leg - $75
Upper Lip Or Chin - From $16
Upper Lip And Chin - $26
Eyebrows, lip and chin - $38